Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno- Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Główny księgowy. Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie BIP tutaj.  

Struktura organizacyjna szkoły

Indywidualna praca pedagogiczna z uczniami

Informacje dla rodziców

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej na terenie szkoły, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pielęgniarka dyżurująca i dyżurujący nauczyciele.

Edukacja kluczem do sukcesu!

Nasza szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego

Zajęcia i różne formy aktywności

Samorealizacja intelektualna i praktyczna

Dokładamy wszelich starań aby każdemu wychowankowi z osobna stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Nadrabianie zaległości

Każdy uczeń na miarę swoich możliwości nadrobi zaległości szkolne spowodowane nieobecnością na skutek długotrwałej choroby

Odpowiedzialność

Pedagodzy starają się, aby uczniowie stali się odpowiedzialni za zdrowie własne i innych. Z biegiem czasu stają się samodzielni i obowiązkowi

Aktywność twórcza

Organizujemy dla uczniów wystawy, występy i konkursy. Mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Szerokie możliwości

Współpracujemy ze strażą pożarną, policją i nadleśnictwem. Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, biblioteka pedagogiczną i zaprzyjaźnionymi szkołami.

Accessibility Toolbar