Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

 1. Burczyńska Mariola – poniedziałek 8.45 – 9.45,
 2. Ciesionik Katarzyna – środa 11.30 – 12.30,
 3. Danielewska Joanna – piątek 17.00 – 18.00,
 4. Jabłońska – Gałaj Izabela – czwartek 17.05 – 18.05,
 5. Łukasik Anna – czwartek 11.30 – 12.30,
 6. Madalińska Barbara – wtorek 16.10 – 17.10,
 7. Jędrzejowska Karolina – wtorek 11.30 – 12.30
 8. Skrobała Angelika – poniedziałek 14.15 – 15.15,
 9. Nowicka Małgorzata – poniedziałek 17.05 – 18.05,
 10. Augustyniak Jadwiga – piątek 18.00 – 19.00,
 11. Przybyła Małgorzata – środa 16.10 – 17.05,
 12. Szczuko Marzena – poniedziałek 18.00 – 19.00,
 13. Szubert Anna – wtorek 13.30 – 14.30,
 14. Trojanowska Agnieszka – piątek 12.00 – 12.30,
 15. Iwona Kulisiewicz – poniedziałek 11.00 – 12.00.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu

Data publikacji strony internetowej: 28.05.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.04.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 2. część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 4. niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,
 5. niepoprawny kontrast dla niektórych elementów strony,

 

Wyłączenia:

 1. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu,
 2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 4. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 22-09-2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.04.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły mgr Iwona Kulisiewicz, rafalowka@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 43 829 66 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Podstawowej Specjalnej w Rafałówce jest dyrektor mgr Iwona Kulisiewicz, rafalowka@poczta.fm, telefon 43 829 66 56.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zrealizowanie żądanie następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i instytucje społeczne, redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, posłów, senatorów, radnych oraz inne podmioty. Skargi i wnioski należy składać drogą mailową pod adres rafalowka@poczta.fm, bądź w formie pisemnej przedkładając osobiście w sekretariacie szkoły lub wysyłają listownie na adres siedziby szkoły. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Rafałówka 2,
98-290 Warta

 1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Wstęp do budynku możliwy jest bezpośrednio z poziomu chodnika przy pomocy windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze jak również na piętrze budynku.
 4. Parking ogólnodostępny z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Strona internetowa posiada

 1. wersję tekstową
 2. możliwość zmiany kontrastu
 3. możliwość powiększania tekstu

Informacje dotyczące sytuacji kryzysowej

Dz. U. z 2018 poz. 1401 i 1560 z 2019 poz. 730.

 

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag przez te osoby.

Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.

Accessibility Toolbar