XVII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 
Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XVII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego (nabór wniosków odbędzie się w terminie od 24 stycznia do 17 lutego 2023 r.).

 

 

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Rafałówce realizowany jest  „PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” wypracowany przez nauczycieli szkoły. Objęte są nim dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego,  jak  i  te,  które  mają  trudności  w  realizacji  standardów  wymagań  programowych, wynikające  ze  specyfiki ich  funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego,  zdrowotnego   oraz  ograniczeń środowiskowych.

Istotą szkoły jest założenie, że każdy uczeń ma osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na:

       rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia.

       rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

       wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

       organizowaniu różnych form pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć w grupach wychowawczych, rozwijających zainteresowania  

       podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

       prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i  nauczycieli

       wspieraniu nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia

       udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia              i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

       wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

       umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli

       podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

       doradztwie edukacyjno- zawodowym

 

Powyższe zadania są realizowane we współpracy z:

       pracownikami służby zdrowia

        nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

       psychologiem szpitala

        poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

 

XVI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XVI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego (nabór wniosków odbędzie się w terminie od 24 stycznia do 18 lutego 2022 r.).

Szczepieniobusy w województwie łódzkim

Harmonogram do pobrania:

Harmonogram_trasy_Szczepieniobusa_8-15_sierpnia_2021_r

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców regionu, realizowanych poprzez:

– stymulowanie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego;

– tworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

– rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności.

Do pobrania:

1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2.   Karta oceny formalnej

3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 30 czerwca 2021 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl

      suma środków do rozdysponowania w konkursie – 50 000 zł

      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 10 000 zł

      wymagany wkład własny – 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania  – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)

      do kiedy trwa nabór ofert – do 23 lipca 2021 r. do godziny 23:59:59

      do 30 lipca 2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl

      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 30 września 2021 r.

      od kiedy można realizować zadania – od 01 października 2021 r. (do 31 grudnia 2021 r.)

      w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

      można złożyć tylko jedną ofertę

      w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

      w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

      w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

 Załącznik

Accessibility Toolbar