Szczepieniobusy w województwie łódzkim

Harmonogram do pobrania:

Harmonogram_trasy_Szczepieniobusa_8-15_sierpnia_2021_r

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców regionu, realizowanych poprzez:

– stymulowanie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego;

– tworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

– rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności.

Do pobrania:

1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2.   Karta oceny formalnej

3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 30 czerwca 2021 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl

      suma środków do rozdysponowania w konkursie – 50 000 zł

      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 10 000 zł

      wymagany wkład własny – 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania  – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)

      do kiedy trwa nabór ofert – do 23 lipca 2021 r. do godziny 23:59:59

      do 30 lipca 2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl

      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 30 września 2021 r.

      od kiedy można realizować zadania – od 01 października 2021 r. (do 31 grudnia 2021 r.)

      w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

      można złożyć tylko jedną ofertę

      w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

      w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

      w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

 Załącznik