Warunki bezpiecznego pobytu uczniów

w Szkole Podstawowej Specjalnej w Rafałówce

przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego

im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

§ 1

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej na terenie szkoły, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pielęgniarka dyżurująca i dyżurujący nauczyciele.
 2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas pobytu na terenie szkoły, korzystania z toalet, podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
  1. podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
  2. podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
  3. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – korytarze, świetlice, opiekun sali lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku turnusu zapoznaje z nim uczniów.
 5. Szkoła na stałe współpracuje z policją.
 6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły a z zajęć pozalekcyjnych, wychowawca grupy.
 7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
 8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyżurująca pielęgniarkę oraz Dyrektora Szkoły.
 9. Dyżurująca pielęgniarka powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby) i rodziców.
 10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 2
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
  1. Sporządza notatkę służbową i informuje wychowawcę klasy, grupy i dyrektora.
  2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.
  3. Dyrektor zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz ordynatora i przekazuje im uzyskaną informację. Ordynator przeprowadza rozmowę z rodzicami i z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
  4. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel lub wychowawca podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków postępuje zgodnie z procedurą.
 3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
  1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
  2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
  3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
  1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
  2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły który informuje rodziców/opiekunów ucznia.
  3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
  4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 3
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych realizowane jest poprzez:
  1. wychowawczych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
  2. przestrzeganie ustaleń dotyczących wychodzenia z zajęć dydaktyczno-wychowawczych na badania, zabiegi, itp. (Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu)
  3. uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
  4. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
  5. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
  6. wracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
  7. niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów
 3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).
 4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 5. Na terenie szpitala jest dyżurka pielęgniarek czynna całą dobę.
 6. Nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 4
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
  1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
  2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły.
 4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
  1. jeden opiekun na 20 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza teren i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,
  2. jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza teren,
  3. jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej.
  4. na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.
 5. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.
 6. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

§ 5
Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali zabaw i na boisku szkolnym

 1. W sali zabaw i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,
  2. zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji;
  3. dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
  4. zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.

Załącznik Nr 1
do regulaminu „Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce  Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

§ 1
OPUSZCZANIE SALI ZAJĘĆ W PRZYPADKU BADAŃ LEKARSKICH

1. Uczeń nie może sam opuszczać zajęć i pójść na badania lekarskie.
2. Uczeń nie może pójść na badania lekarskie wezwany przez innego ucznia.
3. Uczeń może iść na badania tylko w obecności pielęgniarki.
4. Pielęgniarka po badaniach odprowadza ucznia do klasy- grupy informując nauczyciela – wychowawcę o tym fakcie.
5. W przypadku, gdy dziecko ze względu na złe samopoczucie powinno pozostać w pokoju – opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka.

§ 2
OPUSZCZANIE SALI ZAJĘĆ W PRZYPADKU ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 1. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum korzystają z ćwiczeń rehabilitacyjnych w godzinach dopołudniowych, przed zajęciami dydaktycznymi.
 2. Uczniowie klas I-III i przedszkola korzystają z ćwiczeń rehabilitacyjnych w godzinach popołudniowych, po zajęciach dydaktycznych.
 3. Uczniowie nie mogą sami wychodzić z zajęć wychowawczych na zabiegi, ani też sami wracać do grupy.
 4. Na ćwiczenia zabiera dzieci rehabilitantka, która po zakończonych zabiegach przyprowadza je do grupy.

§ 3
OPUSZCZANIE SALI ZAJĘĆ W PRZYPADKU ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM

 1. Na konsultację psychologiczną dzieci zabierane są przez psychologa.
 2. Po zajęciach psycholog przyprowadza dzieci do grupy , informując nauczyciela-wychowawcę o tym fakcie.

§ 4
ODWIEDZINY

 1. Na odwiedziny zabiera dziecko rodzic/ prawny opiekun lub osoba dorosła pisemnie upoważniona przez rodzica/ prawnego opiekuna, składając własnoręczny czytelny podpis oraz godziny odwiedzin w zeszycie odwiedzin u nauczyciela-wychowawcy.
 2.  Lekarz lub pielęgniarka przekazuje informacje nauczycielom-wychowawcom o ograniczeniach w odwiedzinach.
 3. W przypadku ograniczeń w odwiedzinach:
  1. odwiedziny odbywają się one w obecności pielęgniarki lub innego pracownika służby zdrowia
  2. odwiedziny odbywają się w pokoju odwiedzin

Accessibility Toolbar